ขั้นตอนในการใช้ห้องแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เงื่อนไขการใช้ห้อง

 • ควรมีผู้เข้าใช้งานห้องร่วมกัน 3 คนขึ้นไป (เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกัน)
 • จองได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
 • จองล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
 • จองล่วงหน้าได้ 7 วัน
 • หากไม่ต้องการใช้ห้องแล้ว กรุณายกเลิกการจองในระบบ
 • เมื่อเลิกใช้ห้อง กรุณาตรวจสอบสัมภาระ จัดการความเรียบร้อยของห้อง เก็บขยะ ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดไฟให้เรียบร้อย
 • การจองจะถูกยกเลิกและผู้ใช้งานจะถูกบันทึกความผิด ดังกรณีต่อไปนี้
  • ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ห้อง
 • หากมีการบันทีกความผิดครบ 3 ครั้ง

ข้อห้ามในการใช้ห้อง

 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้อง
 • ห้ามเล่นการพนัน เกมส์ หรือใช้ห้องเพื่อความบันเทิงใดๆ
 • ไม่ใช้เสียงดังเกินควร

การประเมินความพึงพอใจ

 • ประเมินความพึงพอใจหรือแนะนำข้อคิดเห็นได้ที่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2023-08-03 12:40:12